زودپز،پلوپز و آرام پز

زودپز دوقلو ،پلوپز چندکاره ،آرام پز